Επικοινωνία

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι το αρμόδιο Τμήμα για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και διαχείριση της ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τους ακόλουθους:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αριστόδημο Οικονομίδη
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 405623
Τηλεομοιότυπο: 22 663788
Email: info@dli.mlsi.gov.cy 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Δρ. Χρύσανθο Σαββίδη
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 405640
Τηλεομοιότυπο: 22 663788
Email: csavvides@dli.mlsi.gov.cy