Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αναλύσεων για το Επεισόδιο Σκόνης Σεπτεμβρίου 2015

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το επεισόδιο αυξημένων συγκεντρώσεων σκόνης που έφτασε στην Κύπρο από το εξωτερικό τον Σεπτέμβριο του 2015, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1.Προχώρησε στη συγκέντρωση και επιλογή αντιπροσωπευτικών της κορύφωσης του φαινομένου φίλτρων από τις δειγματοληπτικές συσκευές στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Παραλίμνι. Τα φίλτρα αυτά αφού έτυχαν ειδικής προετοιμασίας από το ΤΕΕ αναλύθηκαν σε εξειδικευμένο χημικό εργαστήριο για έκτακτες αναλύσεις μετάλλων και πολύ-αρωματικών υδρογονανθράκων.

2.Από τις αναλύσεις προέκυψε ότι οι ημερήσιες (24ωρες) συγκεντρώσεις Αναπνεύσιμων Σωματιδίων (ΑΣ10) κυμάνθηκαν από 78 έως 395μg/m3 για τις 7.9.2015 και από 1137 μέχρι 2868 μg/m3 για τις 8.9.2015. Διευκρινίζεται ότι στη Νομοθεσία καθορίζεται ως εικοσιτετράωρο όριο τα 50 μg/m3 για ανθρωπογενείς εκπομπές Σωματιδίων ΑΣ10, που προέρχονται π.χ. από τη βιομηχανία, τις γεωργικές δραστηριότητες και την κυκλοφορία οχημάτων. Επίσης σημειώνεται ότι επιτρέπονται μέχρι και 35 ετήσιες υπερβάσεις του ορίου αυτού και η περίπτωση του επεισοδίου της σκόνης από το εξωτερικό, ως φυσικό φαινόμενο, δεν καταμετρείται στις 35 υπερβάσεις. Αναφέρεται επίσης ότι δεν υπάρχει επαγγελματικό όριο σκόνης στη Νομοθεσία της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.Για την πρώτη ομάδα μετάλλων για την οποία στην Ευρωπαϊκή και Κυπριακή Νομοθεσία υπάρχουν μέσες οριακές ετήσιες τιμές, δηλαδή μέσος όρος των τιμών για τις 365 μέρες, στις οποίες περιλαμβάνονται ο Μόλυβδος, το Αρσενικό, και το Κάδμιο, οι συγκεντρώσεις ήταν πολύ χαμηλότερες από τα όρια. Συγκεκριμένα για το Αρσενικό και το Κάδμιο ήταν κάτω από το όριο προσδιορισμού της ανάλυσης και για τον μόλυβδο η μεγαλύτερη από τις 24ωρες τιμές ήταν μικρότερη από το ένα έβδομο της μέσης ετήσιας οριακής τιμής που είναι 0,5 μg/m3 . Όσον αφορά το Νικέλιο οι τιμές των δυο ημερήσιων δειγμάτων (7 και 8 Σεπτεμβρίου) κυμάνθηκαν από 0,293 μέχρι 0,014 ανά σημείο δειγματοληψίας έναντι του ετήσιου μέσου ορίου που είναι 0,020 μg/m3. Σημειώνεται ότι οι ετήσιες μέσες τιμές (μέσος όρος 365 ημερών) για το Νικέλιο στην Κύπρο ήταν το 2013 0,0024 μg/m3 και το 2014 0,0038 μg/m3 και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα των μετρήσεων τις δύο ημέρες δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των καθορισμένων ορίων. Διευκρινίζεται ότι το επαγγελματικό όριο Νικελίου στην Κύπρο είναι 1000 μg/m3.

4. Για τη δεύτερη ομάδα μετάλλων, για τα οποία αναλύθηκαν τα φίλτρα και για τα οποία δεν υπάρχει οριακή τιμή, βρέθηκαν οι ακόλουθες συγκεντρώσεις: Για το Σίδηρο για τις δυο ημέρες των μετρήσεων από 1 μέχρι 73μg/m3, με τις ετήσιες μέσες τιμές του 2013 και 2014 αντίστοιχα, να κυμαίνονται από 0,3 μέχρι 1,22 μg/m3. Για τον Ψευδάργυρο κυμάνθηκαν από 0,015 μέχρι 0,197 μg/m3, για το Χρώμιο από 0,019 μέχρι 0,302 μg/m3 και για τον Χαλκό από 0,021 μέχρι 0,055 μg/m3. Σημειώνεται ότι για τον Χαλκό 3 από τα 4 δείγματα της 7.9.2015 ήταν κάτω από το όριο προσδιορισμού.
5. Σε ότι αφορά τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες υπάρχει στη Νομοθεσία ετήσια μέση οριακή τιμή μόνο για το Βενζο-(α)πυρένιο. Όλες οι τιμές στα δείγματα των δυο ημερών ήταν πολύ πιο κάτω από την ετήσια μέση οριακή τιμή του 1ng/m3.

6. Αναφορικά με τα επίπεδα ραδιενέργειας στην Κύπρο κατά την περίοδο του επεισοδίου αυτού, με βάση τις μετρήσεις του αυτόματου τηλεμετρικού δικτύου συνεχούς μέτρησης της γ-ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της Κύπρου καθώς και από τις αναλύσεις ραδιενέργειας σε φίλτρα δειγματοληψίας που διενεργήθηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους, δεν παρατηρήθηκε καμιά αύξηση των συνήθων επιπέδων ραδιενέργειας (ραδιενέργεια υποβάθρου) που επικρατούν στην Κύπρο.


5 Οκτωβρίου 2015                                                                                                                                                                                                                                                                        ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ